Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя


Оформлення тез доповідей


Тези подати українською або англійською мовами, обсягом 1-3 сторінки формату А4 та на електронних носіях або на e-mail одним файлом у формі текстового редактора Microsoft Word. Назва файлу – за прізвищем першого автора, шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5, без ущільнення тексту та переносів слів, вирівнювання по ширині, абзац (лише текст) – 1,25 мм, поля (верхнє, нижнє, ліве, праве) – 20 мм. Сторінки не нумеруються.
Рисунки і таблиці друкувати шрифтом Times New Roman 12, міжрядковий інтервал – 1. Рисунки, діаграми, таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад (2).
Список літератури повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений згідно з діючими стандартами. Посилання в тексті на літературу робити в прямих дужках, наприклад [5].
Тези, оформлені не за вимогами, друкуватися не будуть і авторам не повертаються.

Взірець оформлення тез
Назва секції: Тваринництво, ветеринарна медицина, біобезпека та харчові технології у вирішенні завдань сталого розвитку

УДК 619:615.12:006.44
Критерії вибору методу дослідження
Петренко М.І., аспірант, Романенко В.П., магістрант, Савенко В.А., доктор ветеринарних наук, професор (savenko_viktor@gmail.com)
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Текст текст текст ….
Перелік посилань
1. Рибін О. І. Аналіз лінійних систем в області трансформант перетворення Уолша-Адамара / О. І. Рибін, А. П. Ткачук // Вісник НУТУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2006. — №33. — С. 14—23.